Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Το Γηροκομείο είχε μισθώσει στην "NOTOS" κτίριο για 2.000.000 κι η διορισμένη διοίκηση το μείωσε σε 1.000.000! Αύριο δικάζουν και θα δούμε τη "δικαιοσύνη"...

Eνώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης αρμοδίας Αρχής
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Του Αρχιμανδρίτου Προκοπίου (Νικολάου) Μπούμπα, τέως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ», κατοίκου Αθηνών, οδός Γερουλάνου, αρ. 18.
ΠΡΟΣ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων» (ΟΤΑ Α΄ βαθμού), το οποίο εδρεύει στην...
Αθήνα, οδός Λιοσίων αρ. 22, όπως νομίμως εκπροσωπείται υπό του Δημάρχου του κου Καμίνη.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Εις άπαντα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων
Αθήνα, 9.2.2017

Διά των κάτωθι Αναρτητέων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, ήτοι:
1. Της με αριθμό 1801 πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (αρ. πρωτ. 323264/14.10.2016), ληφθείσης κατά την 23η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, με θέμα «την έγκριση για την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ειδικά αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ» και Διορισμός Προσωρινής Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής» (ΑΔΑ: Ψ0ΗΜΩ6Μ-Π2Φ).

2. Της με αριθμό 1885 πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (αρ.πρωτ. 323275/14.10.2016), ληφθείσης κατά την 24η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων, με θέμα την έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1801/2016 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «την έγκριση για την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ειδικά αναγνωρισμένου φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ» και Διορισμός Προσωρινής Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής» (ΑΔΑ: Ψ6ΗΞΩ6Μ-9ΕΚ).
απεφασίσθησαν με πλειοψηφία τα κάτωθι:
Α) Η κήρυξη εκπτώτου του αιρετού Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Σωματείου υπό την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ», που εδρεύει εις την Αθήνα, οδός Λεωφ. Κηφισίας 137 & Λάμψα 2 και εκπροσωπείται νομίμως για τους φερομένους λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποκατάστασης της εύρυθμης λειτουργίας και προς αποτροπή εικαζομένων περαιτέρω παραβάσεων του νόμου και του οικείου καταστατικού του σωματείου μας και προς δήλωση νομίμως παραστάσεως πολιτικής αγωγής στις εκκρεμείς ή μελλούσες ποινικές υποθέσεις κατά των μελών του φερομένου υπό έκπτωση Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Ο Διορισμός Προσωρινής Διοίκησης με 11 τακτικά και 11 αναπληρωματικά μέλη, όπως αναφέρονται εις την Απόφαση τούτη
Γ) Η κλήση της εν λόγω Προσωρινής Διοίκησης όπως συγκροτηθεί εις σώμα εντός δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού με την εντολή να συγκαλέσει εντός έξι (6) μηνών Γενική συνέλευση του σωματείου, με σκοπό την εκλογή νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις το Καταστατικού, καθώς και να εξυπηρετεί τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου και των μελών αυτού.

Το ούτω διορισθέν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εις σώμα και ανέλαβε τα τασσόμενα από την απόφαση του Δήμου Αθηναίων καθήκοντα την 19.10.2016, ήτοι εντελώς εκπροθέσμως και παρανόμως μετά από την παρέλευση 20 ημερών, παρά την ταχθείσα προθεσμία των 10 ημερών, αποτελούμενο από τα κάτωθι πρόσωπα με τα αντίστοιχα καθήκοντα ενός εκάστου αυτών :
Προσωρινή Διοίκηση
Κων/νος Χαλιώτης, Προσ. Πρόεδρος
Μελίνα Δασκαλάκη,
Σταυρούλα - Πολυξένη Πραστάκου,
Ιωάννης Πυργιώτης,
Ελενα Μαντζαβίνου,
Γεώργιος Σαγρεδάκης,
Καλλιόπη Τσικλητήρα,
Στρατής Κατάκος,
Αννα Φιλίνη,
Αθανάσιος Πλεύρης ,
Κων/νος Μανταίος
Αναπληρωματικά μέλη
Γεωργία Κεραμίδα
Παναγιώτης Προύντζος
Μελπομένη Ξανθού
Γεώργιος Παναγόπουλος,
Αγλαία - Λάγια Τζώρτζη
Αναστασία Τριανταφύλλη
Παρασκευή Τσιλιμιγκάκη
Πάττυ Κανά - Ντόλκα
Ηλίας Λυμπερόπουλος
Βασιλική Μπάρκα
Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου

Με τις ως άνω ενέργειες ο Δήμος Αθηναίων παρέβη την αρχή της νομιμότητας και του άρθρου 5 του καταστατικού του Σωματείου, καθώς προέβη εις την μη νόμιμη αντικατάσταση του κ. Μανώλη Δρεττάκη από τον κ. Κωνσταντίνο Μανταίο στη θέση του τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, με αποτέλεσμα να συντρέχει περίπτωσις μη νομίμου συγκροτήσεως εις σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και να συντρέχει πλέον κενό διοίκησης.
Πέραν, όμως, των ως άνω συνοπτικώς επισημαινομένων πλημμελειών ως προς την νομιμότητα διορισμού και συγκροτήσεως εις σώμα της Προσωρινής Διοικήσεως, απευθύνομαι προς το ανώτατο όργανο του Δήμου Αθηναίων, το Δημοτικό Συμβούλιο αυτού, για να Σας θέσω υπόψιν και να Σας καλέσω να επιληφθείτε πάραυτα, καθόσον τα εν λόγω διορισθέντα πρόσωπα, εις τα οποία ο Δήμος Αθηναίων ενεπιστεύθη την διαχείρισιν του αρχαιοτέρου Ιδρύματος της χώρας, έχουν ήδη υποπέσει εις την διάπραξιν πολλαπλών ποινικών αδικημάτων, τα οποία προδήλως εκθέτουν την εποπτεύουσα Αρχή, η οποία ανέλαβε κατ’ αυτόν τον τρόπον, κακώς ερμηνεύουσα την έννοια της εποπτεύουσας Αρχής και κατά παράβασιν της ελευθερίας του Συνεταιρίζεσθαι (άρθρον 11 του Συντάγματος και άρθρον 11 της Ευρωπαικής Συμβάσεως Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), την αποκατάστασιν της ευταξίας και της νομιμότητος των πραγμάτων του Ιδρύματός μας.
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Κατά την διάρκεια των ελαχίστων τεσσάρων (4) μηνών της μέχρι τούδε θητείας (19.10.2016 - 9.2.2017) των και ασκήσεως των καθηκόντων των εν λόγω προσώπων ως διορισμένης Προσωρινής Διοίκησης του σωματείου ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ διεπράχθησαν πολλαπλά και σημαντικά ποινικά αδικήματα εις βάρος του νομικού προσώπου του σωματείου και εμού προσωπικώς, υποδηλούντα την πλήρη αδυναμία των διορισθέντων προσώπων να ενεργούν ως χρηστή διοίκηση αυτού.
Ηδη έχω καταμηνύσει σειρά ποινικών αδικημάτων διά μηνυτηρίας αναφοράς, η οποία ήδη εκκρεμεί ενώπιον της 24ης Πταισματοδίκου Αθηνών, την οποία σας επισυνάπτω.
Κορωνίδα της όλης παράνομης, αυθαίρετης και ποινικώς επιλήψιμης συμπεριφοράς της Προσωρινής Διοικήσεως προκύπτει από την καταγγελλομένη διά της παρούσης Μηνυτηρίου Αναφοράς ποινική παράβασιν, η οποία υπερβαίνει κάθε όριο δολιότητος εις την διαχείρισιν των πραγμάτων του σωματείου ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ και συνιστά το αδίκημα της κακουργηματικής απιστίας, κατ’ άρθρον 390 ΠΚ.
Ειδικώτερον:

1) Το σωματείο ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ είχε συνάψει από το έτος 1970 σύμβαση μισθώσεως με την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΙ», καθολική διάδοχος της οποίας είναι σήμερα η εταιρεία «NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αφορώσα ένα ακίνητο επί της οδού Λυκούργου 4, τριών ορόφων και ενός ακινήτου επί της οδού Αιόλου 101 ενός ορόφου.
Η σύμβαση μισθώσεως, κατόπιν συνεχών ανανεώσεων, κατέστη από την 31.12.2012 αορίστου χρόνου.
Τα μισθώματα της συμβάσεως τούτης εξεχωρήθησαν προς την «Τράπεζα MILLENIUM», καθολική διάδοχος της οποίας σήμερον είναι η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», εις εξόφλησιν δανείου εκ ποσού 2.000.000 ΕΥΡΩ, δυνάμει της από 27.11.2009 συμβάσεως αλληλοχρέου λογαριασμού συναφθείσα με την Τράπεζα Millennium.
Η Προσωρινή Διοίκηση του σωματείου, διορισθείσα υπό του Δήμου Αθηναίων, δήθεν διά την αποκατάσταση της νομιμότητος, αποκαλούμενη και Διαχειριστική Επιτροπή, αναρμοδίως και όλως παρανόμως, καθ’ υπέρβασιν των άκρων ορίων της νομιμότητος και της διαχειριστικής ευταξίας, συνήψε το από 21.12.2016 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Τροποποίησης Μίσθωσης, διά του οποίου «…ρητά και ανέκκλητα…» εμείωσε σκανδαλωδώς το συμπεφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα, μέχρι ποσοστού 50% και μέχρι του έτους 2021.
Ειδικώτερον η ζημία την οποία υπέστη το σωματείο μας διά της εν λόγω Τροποποιήσεως της συμβάσεως μισθώσεως έχει αναλυτικώς ως ακολούθως:
Α) Ενώ έπρεπε να εισπράξουμε για το μεγάλο τμήμα του ακινήτου, κατά την περίοδο από 1.7.2012 -31.12.2016, μισθώματα εκ συνολικού ποσού 1.018.314,94 ΕΥΡΩ συνεφωνήθη αναδρομική μείωση αυτών εις το ποσόν των 700.763,25 ΕΥΡΩ, ήτοι επήλθε πραγματική ζημία εις βάρος της περιουσίας του σωματείου μας εκ ποσού 317.551,69 ΕΥΡΩ.
Β) Ενώ έπρεπε να εισπράξουμε για το μεγάλο τμήμα του ακινήτου, κατά την περίοδο από 1.1.2017 -31.12.2021 μισθώματα εκ συνολικού ποσού 1.131.319,46 ΕΥΡΩ συνεφωνήθη μείωση αυτών κατά το ποσόν των 706.137,60 ΕΥΡΩ, ήτοι επήλθε πραγματική ζημία εις βάρος της περιουσίας του σωματείου μας εκ ποσού 425.181,86 ΕΥΡΩ.
Γ) Ενώ έπρεπε να εισπράξουμε για το μικρό τμήμα του ακινήτου κατά την περίοδο από 1.7.2012 -31.12.2016 μισθώματα εκ συνολικού ποσού 254.578,39 ΕΥΡΩ συνεφωνήθη αναδρομική μείωση αυτών κατά το ποσόν των 175.190,41 ΕΥΡΩ, ήτοι επήλθε πραγματική ζημία εις βάρος της περιουσίας του σωματείου μας εκ ποσού 79.387,99 ΕΥΡΩ.
Δ) Ενώ έπρεπε να εισπράξουμε για το μικρό τμήμα του ακινήτου κατά την περίοδο από 1.1.2017 -31.12.2021 μισθώματα εκ συνολικού ποσού 169.715,82 ΕΥΡΩ συνεφωνήθη μείωση αυτών κατά το ποσόν των 91.996,80 ΕΥΡΩ, ήτοι επήλθε πραγματική ζημία εις βάρος της περιουσίας του σωματείου μας εκ ποσού 77.719,02 ΕΥΡΩ.

Ε) Εις πάσαν περίπτωσιν, η αναδρομική μείωση των μισθωμάτων, ανέρχεται εις το ποσόν των 317.551,69 + 79.387,99 = 396.939, 68 ΕΥΡΩ επί των οποίων έχουμε καταβάλλει φόρο μισθωμάτων και ΦΠΑ και τόκους υπερημερίας οφειλομένους προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, λόγω μη καταβολής των εκχωρηθέντων μισθωμάτων από την μισθώτρια εταιρεία προς την Τράπεζα.
Συνεπώς, η σωρευτική ζημία την οποία υπέστη η περιουσία του σωματείου μας από την καθαρτήριον διαχείριση της προσωρινής Διαχειριστικής Επιτροπής ανέρχεται εις το κολοσσιαίον ποσόν των:
317.551,69 + 425.181,86 + 79.387,99 + 77.719,02 = 899.840,56 ΕΥΡΩ.

Επειδή όλα τα παραστάντα μέλη της Προσωρινής Διαχειριστικής Επιτροπής, τα οποία έλαβαν μέρος εις την λήψιν της εν λόγω παρανόμου αποφάσεως, δυνάμει της οποίας υπεγράφη η εν λόγω ποινικώς κολάσιμος από 21.12.2016 Σύμβασις Τροποποιήσεως της Μισθώσεως, ευθύνονται ποινικώς και αστικώς, διότι εν γνώσει της παρανομίας συνήνεσαν και συναπεφάσισαν την λήψη της εν λόγω αποφάσεως, η οποία επέφερε αυτοθρόως την κολοσσιαία ζημία εις βάρος της περιουσίας του νομικού προσώπου, ανερχομένη εις το ποσόν των 900.000 ΕΥΡΩ τουλάχιστον, χωρίς να συνυπολογίζονται οι οφειλόμενοι προς την Τράπεζα τόκοι υπερημερίας και οι καταβληθέντες φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ.
Επειδή δέον να διερευνηθεί η εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου επί του ζητήματος τούτου, απαρτιζομένη εκ δύο δικηγόρων, εκ των οποίων η μία προισταμένη υπό καθεστώς παγίας αντιμισθίας, ώστε να καταλογισθεί ποινική ευθύνη συνέργειας εις βάρος αυτών, εν ή περιπτώσει η Νομική Υπηρεσία γνωμοδότησε θετικώς υπέρ της συνάψεως της εν λόγω Τροποποιήσεως της υφισταμένης μισθώσεως και εντεύθεν της απωλείας της περιουσίας του σωματείου μας εκ ποσού τουλάχιστον 900.000 ΕΥΡΩ.
Επειδή η εν λόγω σκανδαλώδης σύμβαση, εν γνώσει της παρανόμου συνάψεώς της εκ μέρους των μελών του προσωρινού ΔΣ του σωματείου μας, επέφερε κολοσσιαία ζημία εις βάρος της περιουσίας του νομικού προσώπου, ανερχομένη εις το ποσόν των 900.000 ΕΥΡΩ τουλάχιστον, τούτο συνιστά την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της απιστίας, κατ’ άρθρον 390 ΠΚ.

Πέραν του ως άνω καταγγελλομένου αδικήματος της κακουργηματικής απιστίας, εσημειώθησαν και τα κάτωθι καταγγελθέντα αδικήματα, η εξέτασις των οποίων ήδη εκκρεμεί ενώπιον της 24ης Πταισματοδίκου Αθηνών:

1. Η έναρξις της παράνομης, αυθαίρετης και ποινικώς επιλήψιμης συμπεριφοράς της Προσωρινής Διοικήσεως προκύπτει από την υποβολή ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) του από 15.11.2016 εντύπου υπό τον τίτλο "Πίνακας Προσωπικού", ο οποίος αναληθώς φέρεται ως υπογραφείς από τον αναφέροντα, διά της θέσεως της ηλεκτρονικής υπογραφής εμού και, ακολούθως, της ηλεκτρονικής υποβολής του εν λόγω εντύπου, ενώ φέρομαι ότι είχα ήδη εκπέσει από 18.10.2016 από το αξίωμα του Προέδρου του Σωματείου, δια της εκδόσεως των προσβαλλομένων Δοικητικών πράξεων του Δήμου Αθηναίων και της αναλήψεως των σχετικών διαχειριστικών καθηκόντων από την Προσωρινή Διοίκηση.
Η ηλεκτρονική θέση της υπογραφής ενός προσώπου, το οποίο δεν είναι σύμφωνο προς τούτο είτε εν αγνοία του, ως εν προκειμένω, δεν αφίσταται ουδόλως της αντικειμενικής υποστάσεως της πλαστογραφίας μετά χρήσεως, καθώς αποτελεί νόμιμο και σύγχρονο τρόπο θέσεως της υπογραφής προσώπων θέσεων ευθύνης, από τους ιδίους ή εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα (χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ), η δε παράνομη θέση της εν λόγω υπογραφής συνιστά το αδίκημα της πλαστογραφίας μετά χρήσεως, με αυτουργούς τους εντολείς της θέσεως της εν λόγω πλαστής υπογραφής και συνεργούς τους εντολοδόχους υπαλλήλους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση της εντολής.
Τούτο δε, απροκαλύπτως έπραξε η Προσωρινή διοίκηση του Σωματείου, προδήλως δια να μην υπέχουν ποινική ευθύνη τα μέλη αυτής γιά τα θέματα ΙΚΑ και οφειλομένων Φόρων του Δημοσίου, αλλά ... διά να εξακολουθούν να βαρύνουν τον απελθόντα Πρόεδρο του αιρετού ΔΣ, ήτοι εμέ, γεγονός το οποίο επιρρωνύει τον δόλο των αυτουργών και του συνεργών των Διευθυντού του νομικού προσώπου κου Κων/νου Κεραμίδα, ο οποίος υλοποίησε την ηλεκτρονική καταχώρηση της υπογραφής μου.
Με την ως άνω παράνομη θέση της ηλεκτρονικής υπογραφής μου οι καταμηνυόμενοι διέπραξαν εις βάρος μου πλαστογραφία μετά χρήσεως, η οποία διώκεται κατά το άρθρο 216 ΠΚ.
Ταυτοχρόνως, διέπραξαν το αδίκημα της υποβολής Ψευδούς Δηλώσεως ενώπιον Αρχής κατά τον Νόμο 1599/86, όπως είναι εν προκειμένω το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

2. Η ήδη αναλαβούσα τη διοίκηση του σωματείου Προσωρινή Διοίκηση προβαίνει σε σοβαρές διαχειριστικές παραλείψεις. Ενδεικτικά, προσκομίζεται η με αριθμό πρωτοκόλλου Μ384/8.11.2016 βεβαίωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την οποία δεν υπεβλήθη ενώπιον του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για λογαριασμό του Σωματείου έως το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2016, ως απαιτείτο, Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ).
Ομοίως, η εν λόγω Προσωρινή Διοίκηση δεν έχει καταβάλλει τον ΦΠΑ και τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2016.
Τούτο έχει διοικητικής και ποινικής φύσεως (βάσει των ποινκών διατάξεων περί ΙΚΑ) έννομες συνέπειες και αποδεικνύει τη μη ικανοποίηση εκ μέρους της Προσωρινής Διοίκησης των στοιχειωδών υποχρεώσεων του Σωματείου.

3. Σύμφωνα με την από 24.10.2016 απόφαση της Προσωρινής Διοικήσεως του Σωματείου, ληφθείσα κατά τη 2η συνεδρίαση αυτής, οι επί παγία αντιμισθία Δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας του Σωματείου καλούνται να μην παρίστανται σε υποθέσεις ποινικού χαρακτήρα στις οποίες κατηγορούμενοι είναι μέλη της έκπτωτης διοικήσεως της ΕΕΑ, ακόμη και αν η κατηγορία προέρχεται από την άσκηση των καθηκόντων τους ως μελών του ΔΣ της ΕΕΑ και αφορούν την ΕΕΑ καθ΄οιονδήποτε τρόπον, ενώ ανακαλείται κάθε σχετική εξουσιοδότηση και δεν εξουσιοδοτούνται περαιτέρω προς τούτο.
Σε εκτέλεση προφανώς αυτής της αποφάσεως, η Προσωρινή Διοίκηση δεν εκπροσωπεί και δεν παρίσταται για λογαριασμό του Σωματείου ούτε ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων και δη του Αρείου Πάγου, δικάζοντος αστικής φύσεως υποθέσεις, όπως προκύπτει από την από 4.11.2016 βεβαίωση αναβολής του Αρείου Πάγου .
Ακολούθως,κατελείφθην υπό την ιδιότητα του πρώην Προέδρου του ΔΣ του σωματείου εις την τύχη μου κατά τις δικάσιμους των κάτωθι Δικαστηρίων, τα οποία αφορούσαν αποκλειστικώς ποινικά αδικήματα αφορώντα οφειλές προς ΙΚΑ και Δημόσιο, κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως Προέδρου της ΕΕΑ:
1) Η' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 24.10.2016
2) Γ' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 7.11.2016
3) Η' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 3.11.2016
4) Ι' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 8.11.2016
5) Ε' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 9.11.2016
6) Γ' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 21.11.2016
7) Ε' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 24.11.2016
8) Η' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 24.11.2016
9) Ε' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 7.12.2016
10) Ε' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 7.12.2016
11) Ε' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 7.12.2016
12) Δ' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 12.12.2016
13) Ζ' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 15.12.2016
14) Η' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 15.12.2016
15) Ζ' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 15.12.2016
16) Ε' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 16.12.2016
17) Ε' Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών 21.12.2016
Οπως είναι αυτονόητον, θα διεκδικήσω τα επιβληθησόμενα πρόστιμα και τις αμοιβές των πληρεξουσίων δικηγόρων μου γιά την υπεράσπισή μου, καθήν στιγμήν υφίσταται νομική υπηρεσία εις το σωματείο, οι δικηγόροι της οποίας αμείβονται με πάγια αντιμισθία.
Η συμπεριιφορά τούτη συνιστά το αδίκημα της απιστίας κατά του νομικού προσώπου του Φιλανθρωπικού σωματείου ΕΕΑ, καθώς τα ποσά τούτα θα αποτελέσουν ζημία εις βάρος της περιουσίας του νομικού προσώπου (390 ΠΚ).

4. Αναφορικά με την αυθαίρετη και εκτός κανονιστικού πλαισίου δράση των μελών της διορισθείσης Προσωρινής Διοίκησης προσκομίζεται το υπ΄ αριθμ. Α.Μ.Υ. 2787 Α΄ αντίγραφο του βιβλίου αδικημάτων και συμβάντων του Α.Τ. Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «από αγνώστους» και δίχως να κληθεί η αρμόδια κατά νόμο Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου επί της Βασιλίσσης Σοφίας και Πλουτάρχου έλαβε χώρα διά της βίας άνοιγμα και αλλαγή της κλειδαριάς του παγγαρίου του συγκεκριμένου Ιερού Ναού, από τα μέλη της Προσωρινής Διοίκησης Πολυξένη Πραστάκου και Ευστράτιο Κοττάκο και ο υπάλληλος Δημήτριος Παπαχρήστου.
Κατ' αυτόν τον τρόπο διεπράχθη το αδίκημα της παράνομης βίας (330 ΠΚ).

5. Η Προσωρινή Διοίκηση παρέλειψε να ασκήσει καθηκόντως Ανακοπή, εξ όσων γνωρίζω μέχρι σήμερα, κατά του Κατασχετηρίου της δικηγόρου της νομικής υπηρεσίας Παρασκευής Τσιώλη εκ ποσού (23.000 ΕΥΡΩ), καθώς και του Διευθυντού της ΕΕΑ Κων/νου Κεραμίδα εκ ποσού (92.000 ΕΥΡΩ), εις χείρας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με βάση τα οποία αποψιλώθηκε πλήρως ο λογαριασμός της κληρονομιάς Μιχαήλ Χαίρα, ο οποίος είχε περιέλθει εις την ΕΕΑ ως κληρονόμος του Μιχαήλ Χαίρα και μάλιστα πρό της αποδοχής της κληρονομίας από την ΕΕΑ.
Μάλιστα, χαρακτηριστικώς, επετράπη η κατάσχεσις των κολοσσιαίων τούτων ποσών, χωρίς την καταβολή του οφειλομένου να προκαταβληθεί φόρου κληρονομίας εκ ποσού 19.121 ΕΥΡΩ, ο οποίος εξακολουθεί να οφείλεται από την ΕΕΑ .
Η συμπεριφορά τούτη συνιστά το αδίκημα της απιστίας κατά του νομικού προσώπου του Φιλανθρωπικού σωματείου ΕΕΑ, καθώς η κατάσχεσις των ποσών τούτων αποτελεί ζημία εις βάρος της περιουσίας του νομικού προσώπου (390 ΠΚ).

6. Εις το από 31.10.2016 Υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της Προσωρινής Διοίκησης της ΕΕΑ υπογραφόμενο από την πληρεξουσία δικηγόρο της νομικής υπηρεσίας αυτής Παρασκευής Τσώλη, επί της Αιτήσεως μου Αναστολής Εκτελέσεως του διορισμού της Προσωρινής Διοικήσεως της ΕΕΑ, αναφέρεται ότι έχω διαπράξει ορισμένα ποινικά αδικήματα τελούντα υπό τακτική ανάκριση και τα οποία παρανόμως εκθέτει η εν λόγω δικηγόρος εκ της γνώσεώς της εις την νομική υπηρεσία της ΕΕΑ εις το εν λόγω δικόγραφο, ως μη ώφειλε.
Κατ' αυτόν τον τρόπο, λόγω της αναφοράς φερομένων ποινικών αδικημάτων πραχθέντων υπ' εμού, διαπράττεται υπό της προσωρινής διοίκησης και της εν λόγω δικηγόρου το αδίκημα της προσβολής προσωπικών δεδομένων κατά τον Νόμο 2472/1997.

7. Η Προσωρινή Διοίκηση εις τα πλαίσια πλήρους ελέγχου από πρόσωπα ιδικής της εμπιστοσύνης κρίσιμων τομέων γιά την λειτουργία του Ιδρύματος προέβη εις την απόλυση της λογίστριας Χρυσούλας Λιάκου, διαχειρίστριας του χρηματοκιβωτίου, μεταξύ άλλων, ενέργεια, η οποία υπερβαίνει τις εξουσίες της Προσωρινής Διοίκησης, ήτοι ρητώς αποκλείεται να απολύει ή να προσλαμβάνει προσωπικό του Ιδρύματος.

Συνεπώς, κατά την διάρκεια της μέχρι τούδε θητείας των 4 μηνών ασκήσεως των καθηκόντων των εν λόγω προσώπων ως διορισμένης Προσωρινής Διοίκησης του σωματείου ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ διεπράχθησαν πολλαπλά και σημαντικά ποινικά αδικήματα εις βάρος του νομικού προσώπου του σωματείου και εμού προσωπικώς, υποδηλούντα την πλήρη αδυναμία των διορισθέντων προσώπων να ενεργούν ως χρηστή διοίκηση αυτού.

Και υπό την εκδοχήν ότι υφίσταται συναφής αρμοδιότης του Δήμου Αθηναίων και συντρέχει, πράγματι, περίπτωσις νομιμότητος διορισμού Προσωρινής Διοίκησεως, το οποίον εγώ εκ προοιμίου αρνούμαι βάσει Νομικών Γνωμοδοτήσεων των εγκρίτων νομικών μου συμβούλων, εν τούτοις, δέον να παρέμβει ο Δήμος Αθηναίων και τα εκλεκτά μέλη, που συναπαρτίζουν το Δημοτικό του Συμβούλιο, κατά τρόπον άμεσο και αποφασιστικό, ώστε να επανέλθει το σωματείο εις την αρμόζουσα νομιμότητα.
Αλλως, συντρέχει ο άμεσος κίνδυνος ο Δήμος Αθηναίων να επωμισθεί το σύνολον των βαρυτάτων ζημιών, οι οποίες ήθελε επενεχθούν εις βάρος της περιουσίας του Νομικού Προσώπου, διά την τύχη του οποίου υποτίθεται ότι ο Δήμος Αθηναίων κήδεται ως εποπτεύουσα Αρχή.

Με την επιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα Εξώδικη Πρόσκληση - Γνωστοποίηση προς το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων» (ΟΤΑ Α΄ βαθμού), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λιοσίων αρ. 22, όπως νομίμως εκπροσωπείται υπό του Δημάρχου του κου Καμίνη, προς γνώσιν του και διά τας νομίμους συνεπείας, καλούμενου του δικαστικού επιμελητού να αντιγράψει την παρούσα εις την Εκθεση Επιδόσεώς του.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2017


Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ Χ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ LLM (ΑΜ 12269)
Λ.Αλεξάνδρας 6, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210- 8221411, 8238051
ΑΦΜ 997073015, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών
Add To Facebook Add To Twitter Add To Yahoo Add To Reddit Fav This With Technorati Add To Del.icio.us Digg This Stumble This

Δεν υπάρχουν σχόλια: